دبستان دخترانه

جلسه ماهانه اولیای کلاس اول سرکار خانم حسینی

توجه، باز شدن در یک پنجره جدید. چاپفرستادن به ایمیل

http://s2.picofile.com/file/8284118676/%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C.jpg

 

جلسه ماهانه اولیای کلاس دوم سرکار خانم یعقوبی

توجه، باز شدن در یک پنجره جدید. چاپفرستادن به ایمیل

http://s7.picofile.com/file/8284119268/%D8%AF%D9%88%D9%85_%DB%8C%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%DB%8C.jpg

 

جلسه ماهانه اولیای کلاس سوم سرکار خانم نوروزی

توجه، باز شدن در یک پنجره جدید. چاپفرستادن به ایمیل

http://s3.picofile.com/file/8284119368/%D8%B3%D9%88%D9%85_%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C.jpg

   

جلسه ماهانه اولیای کلاس چهارم

توجه، باز شدن در یک پنجره جدید. چاپفرستادن به ایمیل

http://s8.picofile.com/file/8284119926/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85.jpg

 

جلسه ماهانه اولیای کلاس پنجم

توجه، باز شدن در یک پنجره جدید. چاپفرستادن به ایمیل

http://s3.picofile.com/file/8284120042/%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85.jpg